Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:
Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).
 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu pocztowego do korespondencji. Nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
 
 
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 23
 
26-800 Białobrzegi
 
telefaksem przesyłać na numer:
 
47 7022 245
 
 
Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
 
kpp.bialobrzegi@mazowiecka.policja.gov.pl
 

UWAGA!  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
           INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ
             
               Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach
 
poniedziałek w godz. 14:00 - 18:00
 
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie KPP w Białobrzegach
                                                                                                         
tel.47 7022 201
  
 Kierownicy Posterunków Policji w Radzanowie i w Stromcu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00
 
Jednostką nadrzędną nad KPP w Białobrzegach jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
 

 

 MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

 

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 17:30
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę telefonicznie pod numerem tel. 48 345 22 02 lub osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).
 
 
Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ulicy 11-go Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111, 112:
·      w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 17:30
·      w pozostałe dni służby/ pracy w godz. od 8:00 do 15:30
 
 
Linki do strony KWP zs. w Radomiu:
 
www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 
Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, na numer telefonu skargowego, tj. 22-601-22-72 lub wramach przyjęć interesantów podczas dyzuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura KontroliKGP 
 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2018
Data modyfikacji 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kozyra
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kozyra KPP Białobrzegi
Osoba modyfikująca informację:
Edward Banach
do góry