Praca w służbie Cywilnej - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik 

do spraw: ochrony informacji niejawnych w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BIAŁOBRZEGI

ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIAŁOBRZEGACH 26-800 BIAŁOBRZEGI, UL. ŻEROMSKIEGO 23

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa, 
- praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o Ochronie Informacji Niejawnych (tj. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1167 z poźn. zm.), 
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h, 
- praca w budynku dwu kontygnacyjnym, wejście do budynku nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, 
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 

ZAKRES ZADAŃ

 • - zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • - prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
 • - zarządzanie ryzykiem ujawnienia informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka
 • - prowadzenie składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach
 • - kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na 3 lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 • - prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • -Wykształcenie: wyższe
 • -doświadczenie zawodowe: 1 rok administracja publiczna
 • - bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
 • - umiejętność interpretacji przepisów
 • - umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • - komunikatywność, samodzielność, systematyczność, skrupulatność
 • - obsługa komputera w zakresie MS Office oraz urządzeń biurowych
 • -Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • -Korzystanie z pełni praw publicznych
 • -Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • -doświadczenie zawodowe: 2 lata administracja publiczna
 • - zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW
 • - poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" wydane przez ABW
 • - umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych pod presją czasu
 • - umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • -Życiorys/CV i list motywacyjny
 • -Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • -Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • -Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • -Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • -Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydanego przez ABW
 • - kopia zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • -Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2018
 • -Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • -Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach 
  26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 23 

  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w Służbie Cywilnej"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %. 

Uprzejmie informuję kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys/cv oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy lub umiejętności. 
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego mnożnik 1,250 kwoty bazowej. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadomieni telefonicznie. 
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00. 
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. (48) 613 52 60/ 92 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Metryczka

Data publikacji 12.01.2018
Data modyfikacji 12.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Banach
Osoba udostępniająca informację:
Edward Banach KPP Białobrzegi
Osoba modyfikująca informację:
Edward Banach
do góry